ผีตาโขน66 (1)
ผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ

นางแสงเดือน สุขรมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางพิสมัย ทองหล้า

ผอ.กลุ่มอำนวยการ