นางพิสมัย ทองหล้า

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.จุฑารัตน์ ราชพรหมมา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

จ.อ.สุริยนต์ ชมภู

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาว จันทิมา จันทศร

เจ้าพนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ)

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาย พิชิต ประสมทรัพย์

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ)

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาว สุภาภรณ์ ภูบุญเติม

ลูกจ้างชั่วคราว (นักทรัพยากรบุคคล)

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.มะลิสา วิจิตรปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางลำไพ วังคีรี

พนักงานทำความสะอาด

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายไพรวัลย์ วราห์สิน

พนักงานบริการ(นักการ)

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาย นัฐวุฒิ วังคีรี

จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ)

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายเจตนิพัทธ์ สุวรรรชาติ

ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาย สมหมาย สุถาษิ

ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายเอกลักษณ์ โสธรรมมงคล

จ้างเหมาบริการ (คนสวน)

คู่มือการปฏิบัติงาน

Gutentor Advanced Text